Ministerul Finantelor emite norme de intocmire si centralizare a bilantului contabil in fiecare an , dar legea de baza care reglementeaza intocmirea, verificarea si certificarea bilantului este Legea Contabilitatii 82/1991 . Aceasta lege este completata cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Legea Contabilitatii 82/1991 reglementeaza regimul legal al bilantului contabil in cadrul capitolului IV, care prevede la art.27 ca Bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii activitatii. Bilantul mai poate fi intocmit la cererea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie. Intreprinderile cu capital de stat il intocmesc si trimestrial. Agentii economici prevazuti la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna bilantul contabil la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor, potrivit prevederilor hotarârilor guvernului. La intocmirea bilantului contabil se au in vedere regulile cu caracter general prevazute in capitolul IV din Legea Contabilitatii nr.82/1991, precum si Precizarile privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar aprobate expres prin Ordinul Ministerului Finantelor. Regiile autonome si societatile comerciale care au in subordine subunitati sau filiale in tara, vor verifica si centraliza balantele de verificare a conturilor sintetice, intocmind bilantul contabil centralizat al regiei sau societatii. Societatile comerciale, care au in subordine sucursale si filiale care desfasoara activitate si au sediul in strainatate vor evalua, in lei, rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a lunii decembrie a anului pentru care se inchide bilantul si se vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara. In vederea alinierii la nomenclatorul activitatilor Uniunii Europene, in formularul de bilant, agentii economici vor inscrie, pe lânga codul de ramura din nomenclatorul prevazut de Ministerul Finantelor si codul privind clasificarea activitatilor din economia nationala. Bilantul contabil anual precum si raportul de gestiune, se semneaza de administratorul unitatii si de conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora de catre inlocuitorii lor de drept. Administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar contabil poarta raspunderea ( potrivit legii ), asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati prin bilantul contabil. Conducatorul compartimentului financiar contabil are obligatia sa verifice respectarea prevederilor din Normele Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile, asigurarea respectarii corelatiilor dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza prin bilantul contabil. Potrivit art. 29 din Legea Contabilitatii, bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz. Sunt supuse verificarii si certificarii, bilanturile contabile ale societatilor comerciale si ale altor unitati patrimoniale care, potrivit legii, statutelor sau contractelor de asociere au obligatia sa aiba cenzori. In cazul intreprinderilor mici sau mijlocii, bilanturile contabile nu sunt supuse verificarii si certificarii de catre experti contabili sau contabili autorizati, conducerea unitatii având intreaga raspundere pentru corecta alcatuire a bilantului. Prin verificarea si certificarea bilanturilor se confirma daca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. In acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele: -daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele contabile; -daca registrele de contabilitate sunt tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare; -respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile. Schema generala de verificare si certificare a bilantului contabil se poate prezenta astfel
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie