Bilanţul contabil poate fi certificat fără rezerve, cu rezerve sau se refuză certificarea acestuia. Motivele certificării cu rezerve sau refuzul de certificare se menţionează în raport. După aprobarea bilanţului de Adunarea Generală ( în cazul bilanţului anual ), acesta împreună cu raportul cenzorilor este transmis până la data de 15 aprilie a anului următor la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea verificării şi centralizării. După verificare un exemplar se depune la Registrul Comerţului şi o sinteză a bilanţului propriu-zis şi a contului de Profit şi pierdere este transmisă spre publicare în Monitorul Oficial în cazul întreprinderilor mari sau într-o publicaţie de largă circulaţie pentru întreprinderile mijlocii. Publicarea bilanţului se poate face într-o formă simplificată. Unităţile patrimoniale mici sau mijlocii pot întocmi bilanţul contabil, în formă simplificată, în timp ce unităţile patrimoniale mari au obligaţia să întocmească bilanţul contabil sub formă dezvoltată, considerată baza . Termenele pentru depunerea bilanţului contabil sunt urmatoarele: -până la 10 martie , declaraţiile agenţilor economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării pănă la 31 decembrie a anului pentru care se încheie bilanţul; -până la 31 martie , agenţii economici care, potrivit prevederilor Ordinului Guvernului sunt grupaţi în categoria contribuabililor mici; -până la 15 aprilie , agenţii economici care, potrivit prevederilor O.G. sunt grupaţi în categoria contribuabililor mari. Termenele enumerate mai sus vor fi respectate şi de unităţile cu personalitate juridică din sectorul cooperatist şi obştesc, care desfăşoară activităţi economice. Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil vor fi corectate în anul în care acestea se constată, bilanţurile contabile ale exerciţiilor anterioare nemaiputând fi modificate. Nedepunerea bilanţurilor contabile sau după caz a declaraţiilor, la termenele prevăzute în normele metodologice, precum şi prezentarea unor bilanţuri necorelate, cu conţinut eronat, costituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor O.G. emis în acest scop. Bilanţul contabil anual se păstrează în arhiva intreprinderii timp de 50 de ani, date fiind implicaţiile patrimoniale şi reglementările care se soluţionează pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţ.
- Bun venit!
- Functiile bilantului
- Structura bilantului
- Norme de intocmire
- Verificarea
- Certificarea
- Intocmirea bilantului
- Analiza activitatii
- Analiza activitatii 2
- Analiza activitatii 3
- Aplicatii
- Contact
- Bibliografie